Missing image

סיכום חודש יולי 2013 ע"פ רהאנליזות MERRA

 

רהאנליזות אלה מורצות ע"י נאס"א  והם חלק ממודל      GEOS-5 שמורץ גם ע"י נאס"א.

ברהאנליזות אלה קיימים נתונים החל משנת 1979. הנתונים מתייחסים לקוי אורך ורוחב 32  35 ,  אלה עם כן צוין אחרת.

הרהאנליזות מתעדכנות כשלושה שבועות לאחר סיום החודש.

 

חודש יולי הסתיים כקר מהרגיל במעט במפלס הקרקע ובמפלס 850 , גם ביחס ל 10 השנים האחרונות החודש הסתיים כקר מהרגיל במידה יותר גדולה. במפלס 850 הממוצע היה נמוך בכ 1.04 מ"צ מהממוצע לשנים 2003-2012 , ובגובה 2 מטר מעל הקרקע הממוצע היה נמוך בכ 0.85 מ"צ מהממוצע לשנים 2003-2012 .

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 250    (35.84- מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 0.71  מ"צ מהממוצע הרב חודשי (36.55- מ"צ ). זוהי הטמפ' הממוצעת ה – 9     הגבוהה ביותר , במקום ה 1 יולי  1998 עם (34.76-).

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 500    (1.64 –  מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 1.87 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי ( 3.51- מ"צ ). זוהי הטמפ' הממוצעת ה  2 הגבוהה ביותר שנמדדה, במקום ה 1 יולי 1994  עם (1.24- מ"צ ).

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 700    (14.51 מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 2.17 מ"צ מהממוצע הרב חודשי ( 12.34 מ"צ ) . זוהי הטמפ' הממוצעת הגבוהה ביותר שנמדדה במפלס זה מאז שנת 1979.

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 850 ( בנקודת אורך ורוחב 32  35  מרכז) –  (20.1 מ"צ) , הייתה נמוכה בכ 0.46 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי ( 20.56 מ"צ ).

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 850 ( בנקודת אורך ורוחב 33  35.5  צפון ) –  (20.29 מ"צ) , הייתה נמוכה בכ 0.39 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי ( 20.68 מ"צ ).

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 850 ( בנקודת אורך ורוחב 31  35  דרום) –  (20.41 מ"צ) , הייתה נמוכה בכ 0.57 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי ( 20.98 מ"צ ).

 

הטמפ' הממוצעת בגובה 2 מטר מעל הקרקע ( בנקודת אורך ורוחב 32  35  מרכז)    (28.2 מ"צ) , הייתה נמוכה בכ 0.35 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי (28.55 מ"צ). 

 

הטמפ' הממוצעת בגובה 2 מטר מעל הקרקע ( בנקודת אורך ורוחב 33  35.5  צפון )     (28.01 מ"צ) , הייתה נמוכה בכ 0.51 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי (28.52 מ"צ). 

 

הטמפ' הממוצעת בגובה 2 מטר מעל הקרקע ( בנקודת אורך ורוחב 31  35  דרום) –  (28.83 מ"צ) , הייתה נמוכה בכ 0.75 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי (29.58 מ"צ). 

 

הגובה הממוצע שנמדד במפלס 500    (5884.42 מטר) , היה גבוה בכ 17.24 מטר מהממוצע הרב  חודשי (5867.18 מטר). זהו הגובה הממוצע ה 2 הגבוה ביותר שנמדד מאז 1979 , במקום ה 1 יולי 2010 עם 5892.78 מטר.

 

הגובה הממוצע שנמדד במפלס 700    (3129.5 מטר) , היה נמוך בכ 2.56 מטר מהממוצע הרב  חודשי (3132.06 מטר).

 

הגובה הממוצע שנמדד במפלס 850    (1472.79 מטר) , היה נמוך בכ 7.42 מטר מהממוצע הרב  חודשי (1480.21 מטר). זהו הממוצע ה 7 הנמוך ביותר שנמדד , במקום ה 1 יולי 1995 עם 1469.2 מטר.

 

הלחץ הממוצע בגובה פני הים    (1006.03 מ"ב) , היה נמוך בכ 0.46 מ"ב מהממוצע הרב  חודשי (1006.49 מ"ב).

 

ממוצע עובי השכבה 1000-500     (5830.62 מטר) , היה גבוה בכ 21.17 מטר מהממוצע הרב  חודשי (5809.45 מטר). זהו ממוצע עובי השכבה ה 4 הגבוה ביותר שנמדד, במקום ה – 1  יולי 2010 עם 5837.25 מטר.

 

 

עד כאן הסיכום לחודש יולי 2013.

קוז'קרו אבי

חובב מזג האוויר.