Missing image

סיכום חודש יוני 2013 ע"פ רהאנליזות MERRA

 

רהאנליזות אלה מורצות ע"י נאס"א  והם חלק ממודל      GEOS-5 שמורץ גם ע"י נאס"א.

ברהאנליזות אלה קיימים נתונים החל משנת 1979. הנתונים מתייחסים לקוי אורך ורוחב 32  35 ,  אלה עם כן צוין אחרת.

הרהאנליזות מתעדכנות כשלושה שבועות לאחר סיום החודש.

 

חודש יוני הסתיים כחם מהרגיל במעט במפלס הקרקע ובמפלס 850  .

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 250    (37.46- מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 3.33  מ"צ מהממוצע הרב חודשי (40.79- מ"צ ). זוהי הטמפ' הממוצעת הגבוהה ביותר שנמדדה מאז 1979 במפלס זה.

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 500    (6.32 –  מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 1.07 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי ( 7.39- מ"צ ). זוהי הטמפ' הממוצעת ה  5 הגבוהה ביותר שנמדדה, במקום ה 1 יוני 2000  עם (4.6- מ"צ ).

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 700    (10.22 מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 0.06 מ"צ מהממוצע הרב חודשי ( 10.16 מ"צ ) . חודש זה הסתיים כממוצע במפלס זה.

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 850 ( בנקודת אורך ורוחב 32  35  מרכז) –  (19.1 מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 0.32 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי ( 18.78 מ"צ ).

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 850 ( בנקודת אורך ורוחב 33  35.5  צפון ) –  (18.85 מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 0.35 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי ( 18.5 מ"צ ).

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 850 ( בנקודת אורך ורוחב 31  35  דרום) –  (19.82מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 0.34 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי ( 19.48 מ"צ ).

 

הטמפ' הממוצעת בגובה 2 מטר מעל הקרקע ( בנקודת אורך ורוחב 32  35  מרכז)    (27.32 מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 0.58 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי (26.74 מ"צ).  זוהי הטמפ' הממוצעת ה 7 הגבוהה ביותר, במקום ה 1 יוני 2009 עם (28.08 מ"צ).

 

הטמפ' הממוצעת בגובה 2 מטר מעל הקרקע ( בנקודת אורך ורוחב 33  35.5  צפון )     (27.13 מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 0.43 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי (26.7 מ"צ).  זוהי הטמפ' הממוצעת ה 9 הגבוהה ביותר, במקום ה 1 יוני 2009 עם (28.33 מ"צ).

 

הטמפ' הממוצעת בגובה 2 מטר מעל הקרקע ( בנקודת אורך ורוחב 31  35  דרום) –  (28.44 מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 0.51 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי (27.93 מ"צ).  זוהי הטמפ' הממוצעת ה 8 הגבוהה ביותר, במקום ה 1 יוני 2012 עם (29.54מ"צ).

 

הגובה הממוצע שנמדד במפלס 500    (5843.47 מטר) , היה גבוה בכ 3.01 מטר מהממוצע הרב  חודשי (5840.46 מטר).

 

הגובה הממוצע שנמדד במפלס 700    (3131.57 מטר) , היה נמוך בכ 10.98 מטר מהממוצע הרב  חודשי (3142.55 מטר).

 

הגובה הממוצע שנמדד במפלס 850    (1491.51 מטר) , היה נמוך בכ 2.63 מטר מהממוצע הרב  חודשי (1494.14 מטר).

 

הלחץ הממוצע בגובה פני הים    (1008.67 מ"ב) , היה נמוך בכ 0.48 מ"ב מהממוצע הרב  חודשי (1009.15 מ"ב). זהו הלחץ הממוצע ה 10 הנמוך ביותר, במקום ה 1 יוני 2007 עם  1007.3  מ"ב.

 

ממוצע עובי השכבה 1000-500     (5766.91 מטר) , היה גבוה בכ 7.19 מטר מהממוצע הרב  חודשי (5759.72 מטר).

 

 

עד כאן הסיכום לחודש יוני 2013.

קוז'קרו אבי

חובב מזג האוויר.