Missing image

סיכום חודש מאי 2013 ע"פ רהאנליזות MERRA

רהאנליזות אלה מורצות ע"י נאס"א  והם חלק ממודל      GEOS-5 שמורץ גם ע"י נאס"א.

ברהאנליזות אלה קיימים נתונים החל משנת 1979. הנתונים מתייחסים לקוי אורך ורוחב 32  35 ,  אלה עם כן צוין אחרת.

הרהאנליזות מתעדכנות כשלושה שבועות לאחר סיום החודש.

 

חודש מאי הסתיים כחם מהרגיל ,ומתחת לממוצע מבחינת גשמים.

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 250    (47.76- מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 1.1 מ"צ מהממוצע הרב חודשי (48.86- מ"צ ). זוהי הטמפ' הממוצעת ה 7  הגבוהה ביותר שנמדדה, במקום ה 1 מאי 2004  עם  (46.68-)

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 500    (12.57 –  מ"צ) , הייתה נמוכה בכ 0.07 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי ( 12.50- מ"צ ). החודש במפלס זה הסתיים כממוצע.

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 700    (6.1 מ"צ) , הייתה בדיוק הממוצע הרב  חודשי ( 6.1 מ"צ ).

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 850 ( בנקודת אורך ורוחב 32  35  מרכז) –  (17.48 מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 1.66 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי ( 15.82 מ"צ ). זוהי הטמפ' הממוצעת ה 5 הגבוהה ביותר, במקום ה 1 מאי 2003 עם (18.83 מ"צ).

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 850 ( בנקודת אורך ורוחב 33  35.5  צפון ) –  (17.11 מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 1.87 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי ( 15.24 מ"צ ). זוהי הטמפ' הממוצעת ה 4 הגבוהה ביותר, במקום ה 1 מאי 2003 עם (18.01 מ"צ).

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 850 ( בנקודת אורך ורוחב 31  35  דרום) –  (18.23מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 1.4 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי ( 16.83 מ"צ ). זוהי הטמפ' הממוצעת ה 6 הגבוהה ביותר, במקום ה 1 מאי 2003 עם (19.79 מ"צ).

 

הטמפ' הממוצעת בגובה 2 מטר מעל הקרקע ( בנקודת אורך ורוחב 32  35  מרכז)    (25.3 מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 1.78 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי (23.53 מ"צ).  זוהי הטמפ' הממוצעת ה 3 הגבוהה ביותר, במקום ה 1 מאי 2003 עם (26.61 מ"צ).

 

הטמפ' הממוצעת בגובה 2 מטר מעל הקרקע ( בנקודת אורך ורוחב 33  35.5  צפון )     (25.17 מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 1.62 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי (23.55 מ"צ).  זוהי הטמפ' הממוצעת ה 2 הגבוהה ביותר, במקום ה 1 מאי 2003 עם (26.36 מ"צ).

 

הטמפ' הממוצעת בגובה 2 מטר מעל הקרקע ( בנקודת אורך ורוחב 31  35  דרום) –  (26.8 מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 1.56 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי (25.24 מ"צ).  זוהי הטמפ' הממוצעת ה 3 הגבוהה ביותר, במקום ה 1 מאי 2003 עם (28.3 מ"צ).

 

הגובה הממוצע שנמדד במפלס 500    (5783.01 מטר) , היה גבוה בכ 2.96 מטר מהממוצע הרב  חודשי (5780.05 מטר).

 

הגובה הממוצע שנמדד במפלס 700    (3123.02 מטר) , היה גבוה בכ 3.18 מטר מהממוצע הרב  חודשי (3119.84 מטר).

 

הגובה הממוצע שנמדד במפלס 850    (1498.88 מטר) , היה נמוך בכ 0.81 מטר מהממוצע הרב  חודשי (1499.69 מטר).

 

הלחץ הממוצע בגובה פני הים    (1010.43 מ"ב) , היה נמוך בכ 1.13 מ"ב מהממוצע הרב  חודשי (1011.56 מ"ב). זהו הלחץ הממוצע ה 5 הנמוך ביותר, במקום ה 1 מאי 2007 עם 1009.2 מ"ב.

 

ממוצע עובי השכבה 1000-500     (5691.89 מטר) , היה גבוה בכ 12.49 מטר מהממוצע הרב  חודשי (5679.4 מטר).

 

ממוצע המשקעים ( 2.19 מ"מ ) , היה נמוך בכ 1.78  מ"מ הממוצע הרב חודשי ( 3.97 מ"מ ) .

 

עד כאן הסיכום לחודש מאי 2013.

קוז'קרו אבי

חובב מזג האוויר.