Missing image

סיכום חודש מרץ 2013 ע"פ רהאנליזות MERRA

רהאנליזות אלה מורצות ע"י נאס"א  והם חלק ממודל     GEOS-5 שמורץ גם ע"י נאס"א.

ברהאנליזות אלה קיימים נתונים החל משנת 1979. הנתונים מתייחסים לקוי אורך ורוחב 32  35 .

הרהאנליזות מתעדכנות כשבועיים לאחר סיום החודש.

 

חודש מרץ הסתיים כחם מהרגיל במידה ניכרת.

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 250    (52.28 –  מ"צ) , הייתה נמוכה בכ 1.76 מ"צ מהממוצע הרב חודשי ( 50.52- מ"צ ). זוהי הטמפ' הממוצעת ה 4 הנמוכה ביותר שנמדדה, במקום ה 1 מרץ 2011 עם 53.01- מ"צ.

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 500    (16.34 –  מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 2.06 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי ( 18.42- מ"צ ). זוהי הטמפ' הממוצעת ה 3 הגבוהה ביותר שנמדדה, במקום ה 1 מרץ  2010  עם 14.83- מ"צ.

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 700    (1.76 מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 2.91 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי ( 1.15- מ"צ ). זוהי הטמפ' הממוצעת ה 4 הגבוהה ביותר שנמדדה, במקום ה 1 מרץ  2008  עם 2.66 מ"צ.

 

הטמפ' הממוצעת שנמדדה במפלס 850    (10.66 מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 3.04 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי ( 7.62 מ"צ ). זוהי הטמפ' הממוצעת ה 4 הגבוהה ביותר שנמדדה, במקום ה 1 מרץ  2008  עם 12.5 מ"צ.

 

הגובה הממוצע שנמדד במפלס 500    (5699.41 מטר) , היה גבוה בכ 40.71 מטר מהממוצע הרב  חודשי (5658.70 מטר). זהו הגובה הממוצע ה 5 הגבוה ביותר שנמדד, במקום ה 1 מרץ  2010  עם 5734.14 מטר.

 

הגובה הממוצע שנמדד במפלס 700    (3078.82 מטר) , היה גבוה בכ 16.53 מטר מהממוצע הרב  חודשי (3062.29 מטר). זהו הגובה הממוצע ה 7 הגבוה ביותר שנמדד, במקום ה 1 מרץ  2004  עם 3103.45 מטר.

 

הגובה הממוצע שנמדד במפלס 850    (1487.12 מטר) , היה גבוה בכ 1.03 מטר מהממוצע הרב  חודשי (1488.15 מטר).

 

הלחץ הממוצע בגובה פני הים    (1013.1 מ"ב) , היה נמוך בכ 1.98 מ"ב מהממוצע הרב  חודשי (1015.08 מ"ב). זהו הלחץ הממוצע ה 4 הנמוך ביותר שנמדד, במקום ה 1 מרץ  2008  עם  1012.41 מ"ב.

 

הטמפ' הממוצעת בגובה 2 מטר מעל הקרקע –  (17.23 מ"צ) , הייתה גבוהה בכ 2.44 מ"צ מהממוצע הרב  חודשי (14.79 מ"צ). זוהי הטמפ' הממוצע ה 4 הגבוהה ביותר שנמדדה, במקום ה 1 מרץ  2001  עם 18.58 מ"צ.

 

ממוצע עובי השכבה 1000-500     (5587.85  מטר) , היה גבוה בכ 56.3 מטר מהממוצע הרב  חודשי (5531.55 מטר). זהו ממוצע עובי השכבה ה 4 הגבוה ביותר שנמדד, במקום ה 1 מרץ  2010  עם  5607.3  מטר.

 

עד כאן הסיכום לחודש מרץ 2013.

קוז'קרו אבי

חובב מזג האוויר.